Dvorak: Symfoni nr. 7

Onsdag 2. mars

Opptak fra konsert i Grieghallen torsdag 11. februar 2016.

 

Allegro maestoso
Poco adagio
Scherzo: Vivace – Poco meno
            Mosso – Vivace
Allegro – Poco animato – Molto maestoso